MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Ba Tuần VI

Thánh Cyrillô, đan sĩ và Thánh Mêtlôđiô, Giám mục

   Bài Đọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10

"Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên"

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, Người đau lòng mà nói: "Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên, từ loài người đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã tạo dựng nên chúng". Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa.

Chúa phán cùng Noe rằng: "Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu, vì trong thế hệ này, Ta chỉ thấy có ngươi là công chính trước mặt Ta. Trong các súc vật thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con đực bảy con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ hai con đực hai con cái. Nhưng các chim trời, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con trống bảy con mái, để bảo tồn nòi giống các loài ấy trên mặt đất, vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trên mặt đất suốt bốn mươi đêm ngày, và Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất tất cả các loài Ta đã dựng nên". Vậy Noe thi hành mọi điều Chúa đã truyền dạy. Và sau bảy ngày, nước lụt đã xảy đến trên đất.

Đó là lời Chúa.

   Đáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10.

Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, Hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. - Đáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. - Đáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa mọi người kêu lên: Vinh quang Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. - Đáp.

   Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

   Phúc Âm: Mc 8, 14-21

"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?"

Đó là lời Chúa.

   Suy Niệm:

Các môn đệ lòng trí hẹp hòi, con mắt thiển cận. Các ông chỉ nghĩ đến những cái trước mắt, những cái vật chất của thế giới trần tục này. Đức Giêsu muốn hướng các ông có cái nhìn cao hơn, khát khao những điều vĩ đại hơn thuộc thế giới thần thiêng. Cuộc sống vĩnh cửu mới quan trọng, và đòi chúng ta phải đầu tư nhiều.

   Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường chỉ lo lắng thu tích những gì mau qua. Chúng con bôn ba vất vả để tìm kiếm, để hưởng thụ một cuộc sống tạm gửi, mà quên đi ơn cứu độ mới có giá trị vĩnh cửu. Xin giúp chúng con luôn biết sống tốt đạo, đẹp đời để cuộc đời chúng con mới thực sự có ý nghĩa. Amen.

THỨ BA CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô Mc (8,14-21)

Trình thuật của Thánh sử Máccô cho biết: Chúa căn dặn các ông coi chừng men Pharisu, men Hêrôđê, nhưng hình như các ông chẳng để tâm, chỉ băn khoăn hiện không có gì ăn. Chúa nhắc họ những lần Chúa hoá bánh, hoá cá ra nhiều, dù chỉ là dăm cái bánh và vài con cá nhỏ cũng cho hằng bốn năm ngàn người ăn no nê. Chúa như phiền trách các ông thiếu niềm tin sự hiện diện của Chúa, Chúa trách nhẹ: “Anh em chưa hiểu ư? ”

Đọc Tin Mừng, chắc ta nhận ra: Đức Kitô là Con yêu quý của Thiên Chúa Cha, có đầy đủ năng quyền của Cha, làm được việc mà con người bình thường không thể làm được, nhất là lòng bao dung, tha thứ và yêu thương những đứa con vô tình, bạc nghĩa trước biểu hiện yêu thương của Đấng Tạo dựng. Không là Thiên Chúa từ bi nhân hậu làm sao, trước cái chết cận kề, sau một đêm đòn thù đến cạn kiệt sức sống, còn xin Cha của mình tha cho họ, vì họ nhầm, không biết việc họ làm.

Lạy Chúa, thật xu hổ chúng con sống đa nghi, vô tình bạc nghĩa với người Cha luôn khoan dung độ lượng yêu thương, săn sóc chúng con. Xin Chúa đừng buồn phiền, nhưng rộng lòng bao dung tha thứ. Xin luôn kế cn bên chúng con, nhắc chúng con hiếu thảo với Chúa, không bao giờ làm điều sai trái làm Chúa phiền lòng. Xin nhận lời chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày