MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Ba Tuần III

   Bài Ðọc I: (năm I) Dt 10, 1-10

"Lạy Chúa, nầy tôi đến để làm theo thánh ý Chúa"

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái.

Anh em thân mến, lề luật là bóng dáng của những việc tốt lành tương lai, chớ không phải chính hình ảnh chân chính của sự thật. Lề luật ấy với những hy tế được hiến dâng liên tiếp hằng năm không bao giờ có thể làm cho những kẻ đến tham dự được hoàn hảo. Chẳng vậy, người ta sẽ chấm dứt việc tế lễ, vì lẽ những người làm việc phượng tự nầy, đã được tẩy sạch một lần rồi, nên không còn ý thức mình có tội nữa. Ngược lại, các lễ tế hằng năm nhắc nhở người ta nhớ đến tội lỗi. Bởi chưng máu bò dê không thể xóa bỏ tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: Lạy Chúa, nầy tôi đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về tôi ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Ðoạn Người nói tiếp: "Lạy Chúa, nầy đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa".

Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hóa nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

   Ðáp Ca: Tv. 39,2 và 4ab, 7-8a, 7-9, 10, 11

Ðáp: Lạy Chúa, nầy tôi xin đến, để thực thi ý Chúa. (8a và 9a)

Xướng 1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên tôi, và Ngài đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. - Ðáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai tôi. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và đền tội, bấy giờ tôi đã thưa: "Nầy tôi xin đến". - Ðáp.

3) Như trong cuốn sách đã chép về tôi: lạy Chúa, tôi sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận lòng tôi. - Ðáp.

4) Tôi đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực tôi đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Ðáp.

5) Tôi chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng tôi: tôi đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ Chúa, tôi đã không giấu giếm gì với Ðại Hội về ân sủng và lòng trung thành của Chúa. - Ðáp.

 

 

    Alleluia: Ga 15,15b

Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia. 

 

 

   Phúc Âm: Mc 3,31-35

"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".

Ðó là Lời Chúa. 

 

 

   Suy Niệm:

   "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ Ta". Phải chăng câu trả lời của Ðức Giêsu nhắc cho mỗi người chúng ta rằng: ngoài sợi dây theo huyết nhục nhưng còn một sợi dây thiêng liêng cao quý hơn do Lời Chúa liên kết biến chúng ta thành anh chị em với nhau. Thật vậy, mối dây bền chặt nhất là liên hệ với Thiên Chúa bằng con đường. Nghe và thực thi ý Ngài. Vậy Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên thân thiện với nhau và sống trong hạnh phúc. 

 

   Cầu Nguyện:

   Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là Người Thầy duy nhất liên kết chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống và chia sẻ niềm tin của mình, sống tình bác ái huynh đệ, vì mỗi người chúng con là anh chị em với nhau trong Chúa. Amen.

                  

THỨ BA CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 3,31-35)

Trình thuật của Thánh Máccô ghi lại Lời Chúa nói khi đám đông đang ngồi quanh Chúa nghe Chúa dạy dỗ, họ bảo mẹ Người tói, nhưng Chúa trả lời: uẨi là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?’’ Rồi Người ngước mắt nhìn họ, nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là mẹ tôi. ”

Thật rõ ràng: nếu muốn làm môn sinh Chúa, muốn Chúa nhận là người thân trước tôn nhan Chúa Cha trong ngày đi trọn chặng đường đời, được trình diện Chúa Cha, thì phải tin theo Lời Chúa, hành xử với mọi người trong tình anh em ruột thịt. Chi nghĩ đến mình, mưu cầu lợi ích mình, không quan tâm đến hoàn cảnh, lợi ỉch người chung quanh, không thể làm môn đệ Chúa, không thể được Chúa nhận là anh em cùng chung sống trong Nhà Cha sau này.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng Lời Chúa, đem áp dụng trong cuộc sống, để chúng con luôn có thể kết hiệp với Chúa, được tình yêu thương săn sóc Chứa bao phủ và từ đó, lời chúng con nói, việc chúng con làm luôn có Chúa hiện diện, toát ra sự chân tình, Thánh thiện, đem lại lợi ích phần roi cho mọi người. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày