MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần I

Bài Đọc I: (năm I) Dt 1, 1-6

"Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con".

Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ.

Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Đấng Oai Nghiêm, trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh hạ Con"? Rồi Chúa lại phán: "Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta". Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: "Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!"

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 96, 1 và 2b. 6 và 7c. 9

Đáp: Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người (c. 7c).

Hoặc đọc: Chúa hiển trị, Chúa là Đấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a).

Xướng: 1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu. - Đáp.

2) Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người. - Đáp.

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Đấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. - Đáp.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 1, 14-20

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

 

Đức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, Ngài kêu gọi con người canh tân, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa.

Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Đức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.

Là người Kitô hữu, tôi cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này: Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?

 

Cầu Nguyện:

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt: tốt đạo đẹp đời. Cách sống gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin Mừng cứu độ. Amen.

 

THỨ HAI TUN 1 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 1, 14-20)

Thánh Máccô tường thuật: sau khi Gioan bị nộp, Chúa đến Galilê, tuyên bố: Thời kỳ đã mãn, và triều đợi Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hi và tin vào Tin Mừng. Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên xóm chài theo Người, biến các ngài thành thợ lưới người: Simon, Anrê, Giacôbê, và Gioan, con ông Dêbêđê.

Đang làm nghề đánh cá, chỉ chạm mắt Chúa lần đầu, đã bị chinh phục và đi theo Chúa ngay làm môn đệ chài lưới người, ơn gọi làm tông đồ của bốn ông là ơn gọi chính Chúa chọn và gọi. Được chọn làm thành viên trong Giáo hội Công giáo, để sau này được làm công dân trong Nước Hằng sống, sống kề cận bên Cha, không phải chúng ta là những người ưu việt, thánh thiện, nhưng là Hồng ân Chúa thúc đẩy chúng ta đi theo Người, được Lời Người dạy bảo, hướng dẫn, sống trọn lành.

Lạy Chúa, được là thành viên Giáo hội Chúa, biết, hiểu Lời Chúa, đem ra thực hành, chúng con thấy quả là hồng ân đặc biệt Chúa dành cho chúng con. Lời Chúa là ánh sáng, là chân lý, yêu thương và thiện hảo. Đi theo Lời Chúa ch dạy chúng con không còn gì phải hãi sợ, lắng lo. Xin cho chúng con biết trân trọng hồng ân Chúa ban, sẵn sàng quảng bá cho người chúng con tiếp xúc. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày