MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Mồng Ba Tết Âm Lịch

Thánh hóa công ăn việc làm

 Có Thể cử hành Thánh Lễ ngoại lịch

St 2,4b-9.15; Tv 103; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

Bài đọc 1: St 2,4b-9.15

Trích sách Sáng Thế 

Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 

Đáp ca: Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c. 1bc)

Đáp :  Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả ! 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả ! Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.       Đ. 

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.   Đ. 

Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, chốn rừng sâu, muông thú tung hoành. Tiếng sư tử gầm lên vang dội, chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.    Đ. 

Ánh dương lên, chúng bảo nhau về, tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ. Đến lượt con người ra đi làm lụng, những mải mê tới lúc chiều tà.    Đ. 

Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.   Đ. 

Bài đọc 2: Cv 20,32-35 

Trích sách Công Vụ Tông Đồ 

Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : "Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

"Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận."

Đó là Lời Chúa 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng: Mt 25,14-30 

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu 

Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “gười kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,  thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’”

Đó là Lời Chúa.

MỒNG BA TẾT

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Hãy làm tất cả những gì Người nói

Ôi Maria! Khi một bóng mờ huyền ảo lướt qua giữa Mẹ và Con của Mẹ,

Khi Người trách Mẹ vì sự ân cần

quá lo âu của Mẹ, điều đó Mẹ đã giữ trong lòng.

Trong tất cả sứ vụ của Người,

ch một trong các lời của Mẹ, được giữ lại cho chúng con, lời mà Mẹ đã nói với các đầy t tiệc cưới Cana:

"Hãy làm tất cả những gì Người nói".

Hình như Mẹ muốn chúng con từ đời này qua đời kia chỉ giữ lại cái lệnh tròn đầy đó của Mẹ.

Ôi Maria! Đây chắc phải là một ý quan phòng: trong điều được giữ lại, trong điều đã bị quên lãng.

Và tấm khăn liệm đức khiêm nhu của Mẹ phù hợp với Mẹ, đã chẳng mun mình là gì để Con của Mẹ là tất cả cho chúng con.

Ôi! Mầu nhiệm của thinh lặng!

Thinh lặng này, Mẹ muốn tự chôn mình vào đó,

Ôi Maria! Cùng với Mẹ, tất cả những ai

qua các thế hệ, sẽ chấp nhận sứ mạng rất thầm kín đó

của tôi tớ rt hèn mọn của Đức Chúa.

Một ân sủng của tình nguyện tự xóa.

Ôi! Lưỡi gươm quá sắc bén.

Ôi! Mẹ Maria, xin làm cho chúng con đi vào trong mu nhiệm cui cùng này của ơn gọi chúng con.

                   Suzanne de Diétrich

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày