ĐTC Phanxicô và Giáo Hội Hiện Thế
Năm 2020

Hôm nay kể như là Tất Niên của Năm 2020, một năm ngoại lệ chưa từng thấy trong lịch sử của loài người,
có thể nói là
Năm Covid-19 Toàn Cầu, chúng ta cũng nên
nh́n lại những ǵ được ĐTC Phanxicô của chúng ta đă thực hiện
với tư cách là vị lănh đạo và thay cho Giáo Hội hoàn vũ chúng ta.


Thật vậy, trong khi cả thế giới bị đảo lộn hầu như tất cả mọi sinh hoạt ở mọi lănh vực:
kinh tế, chính trị, xă hội, tôn giáo v.v., ở cả tầm cấp địa phương lẫn quốc tế.
Tuy nhiên, nếu "Thiên Chúa làm tất cả mọi sự cho lợi ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28),
th́ Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến Ngày Nay,
theo chiều hướng và tinh thần của Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965) nói chung
và Hiến Chế về mục vụ của Giáo Hội, "Vui Mừng và Hy Vọng / Gaudium et Spes",
một trong hai văn kiện chính yếu (cùng với Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium 21/11/1964)
nhưng lại được ban hành cuối cùng của công đồng chung thứ 21 này (7/12/1965),
Giáo Hội bao giờ cũng phải là Ngọn Hải Đăng chiếu tỏa "ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14)
cho thế giới nhân loại, nhất là vào thời điểm lịch sử cần "ánh sáng cuối đường hầm" như năm 2020 này.

Vậy trong Năm 2020 này, Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Phanxicô
đă thực hiện những ǵ có thể vừa củng cố chính bản thân ḿnh
cũng như tham phần vào công cuộc cứu văn Thế Giới Thời Cuộc 2020?
Sau đây là một số nỗ lực Vị Chủ Chăn của Giáo Hội Công Giáo đă thực hiện trong năm 2020:

 ĐTC Phanxicô trong Mùa Đại Dịch Covid-19
(Cái link ngay trên đây là bài viết về ĐTC Phanxicô từ đầu Mùa Chay tới Lễ LTXC CN 19/4/2020,
bài đă gửi cho cộng đồng dân Chúa qua email cuối tháng 4/2020)

Sau đây là những việc làm cùng với những lời kêu gọi và vấn đáp của ĐTC, theo Vatican News Việt Ngữ

 

 


 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, tổng hơp.