Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Con người và cuộc đời của Thánh Giuse, cùng với các nhân đức của Ngài và thần thế của Ngài,

chẳng những đă được các Vị Giáo Phụ và Giáo Hoàng chiêm ngắm, suy gẫm và diễn giải,

mà c̣n được các vị thánh trong gịng lịch sử của Giáo Hội cảm nghiệm và tôn kính nữa.

Như 5 vị tiêu biểu sau đây:

1- Thánh Vinh-Sơn Ferrier Linh Mục Ḍng Đaminh Pháp Quốc;

2- Thánh Têrêsa Avila Vị Cải Tổ Ḍng Cát Minh Tây Ban Nha;

3- Thánh Phanxicô Salêsiô Giám Mục Tiến Sĩ Lập Ḍng Thăm Viếng Pháp Quốc;

4- Thánh Alphongsô Ligouri Giám Mục Tiến Sĩ Lập Ḍng Chúa Cứu Thế Ư Quốc;

5- Đấng Đáng Kinh Gioan Gerson, Vị Linh Mục Học Giả và Thần Học Gia Pháp Quốc.
 

Trong số 5 vị trên đây, vị nào đă cảm nghiệm về Thánh Giuse và đă nói câu nào sau đây:

1- Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin - Non impetrate, sed imperat";

2- "Dường như Chúa ban cho mỗi Đấng thánh được ơn cứu giúp ta trong một loại vấn đề nào đó. 
 

    Trái lại, thánh Giuse có thế lực giúp ta trong tất cả mọi trường hợp, kinh nghiệm đă chứng minh như vậy".

3- "Có thiên sứ nào, có thánh nhân nào đáng gọi là cha của Con Chúa không? 

     Thiên Chúa suy tôn thánh Giuse hơn các thánh Tổ tông, các thánh Tiên tri, các thánh Hiển tu

     v́ các đấng ấy chỉ là tôi tớ của Chúa Giêsuc̣n thánh Giuse là cha của Ngài cơ mà!"

4- Vị thánh nào chết rồi mà vẫn c̣n tôn sùng Thánh Giuse?
 

Xin mời theo dơi bài viết - doc, bài đọc - mp3 hay qua video - youtube ở những cái links dưới đây:

Đaminh Maria cao tấn tĩnh