Năm Thánh Giuse: 4- Thánh Giuse Sống Đức Tin

  

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

 
Trong Tông Thư Patris Corde - Tấm Ḷng Người Cha của ĐTC Phanxicô, như chúng ta đă nghe/đọc,
nếu để ư chúng ta thấy được cốt lơi của Tấm Ḷng Người Cha này chính là đời Sống Đức Tin của ngài.
Đặc biệt là ở 3 trong 7 tiểu đề của toàn bộ tông thư này, đó là tiểu đề 4, 5 và 7 là rơ ràng nhất.
 
Bởi vậy, để chiêm ngắm chân dung của Vị Gia Trưởng Thánh Gia Nazarét này,
chúng ta cần đi sâu hơn nữa vào Tông Thư Tấm Ḷng Người Cha Patris Corde này.
Xin tiếp tục theo dơi ở những cái links sau đây:
 

 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh