PVLC Tuần XXVII Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.

Tuần lễ  2-8/10/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXVII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần. 

Hiệp với Giáo hội, chúng ta cử hành PVLC PVLC Chúa Năm C đầu tuần, với mạc khải của Thiên Chúa về sự sống thần linh mà Kitô hữu chúng ta cần hiện thực, ở chỗ:

"có ḷng tin bằng hạt cải" (Bài Đọc 1), nhờ đó mới có thể sống với Thiên Chúa như một "người đầy tớ vô dụng".

Từ đó, chúng ta tiếp tục cử hành toàn bộ PVLC, kèm theo bài chia sẻ, từng ngày trong tuần, bao gồm cả phụng vụ chư thánh theo ngày, ở những cái links mp3 và youtube tùy nghi sau đây. 

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần nơi đây, đă liên tục đón nhận cùng sử dụng và c̣n tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này nữa.


Tuần XXVII

(xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày phần PVLC,
bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

 

 Chúa nhật: https://youtu.be/JfBMyI6XPyo

 LeThienThanBanMenh.mp3 / ThienThanHoThu.mp3 / 
ThienThanBanManhHoThu.mp3 / 
https://youtu.be/l18dgrF0Tm0 (2/10)

 
Thu.2.XXVII.TN.mp3  
 
TN.XXVIIL-3.mp3  
 

TN.XXVIIL-4.mp3 

 ThanhPhaxicoAssisi.mp3 ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 

 ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / 

ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 

https://youtu.be/nYxDfSbz2rE (4/10)
 

 

TN.XXVIIL-5.mp3

ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / 

ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / 

ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SuGiaThuongXot.mp3 

https://youtu.be/NVyYnQkz5hk (5/10)

 

TN.XXVIIL-6.mp3 

ThanhBruno.mp3 / https://youtu.be/gxlWSQrIaRk (6/10)

 

TN.XXVIIL-7.mp3

 LeMeManCoi.mp3 / LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 /

 https://youtu.be/WaAGzUMLAIs (7/10)