PVLC Tuần XXIV Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

 

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.

 

Cho tới thời điểm phụng niên 11-17/9/2022 tới đây là Tuần XXIV Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.


 

Hiệp với Giáo hội, chúng ta cử hành PVLC Chúa Nhật XXIV Năm C đầu tuần, với tất cả cảm nghiệm LTXC như Thánh Phaolô: 

 

"Đức Giêsu Kitô đă đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất".

 

Từ đó, chúng ta tiếp tục cử hành toàn bộ PVLC, kèm theo bài chia sẻ, từng ngày trong tuần, bao gồm cả phụng vụ chư thánh theo ngày, ở những cái links mp3 và youtube tùy nghi sau đây.
 

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần nơi đây, đă liên tục đón nhận cùng sử dụng và c̣n tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này nữa.  

 

bé tĩnh


Tuần XXIV Thường Niên

 

(xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày phần PVLC,
bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

 

Chúa Nhật

https://fccdl.in/8jBwE1aCzl

 

TN.XXIVL-2.mp3 

LeThanhDanhMe.mp3 / 

https://youtu.be/9YJjfDWkE70 (12/9)

 

TN.XXIVL-3.mp3

 ThanhGioanKimKhau.mp3 / 

https://youtu.be/shKKXtuOsGs (13/9)

 

TN.XXIVL-4.mp3 

DTCBaiGiangLeSuyTonThanhGia.mp3 / 

https://youtu.be/Z5dsWEzA0Xk

Le SuyTonThanhGia.mp3 / 

LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 / (14/9)

 

TN.XXIVL-5.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / 

https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

 LeMeDauThuong.mp3 / 

https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9)

 

TN.XXIVL-6.mp3

 ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 / 

https://youtu.be/hPWrmj82Llc (16/9)

 

Thu.7.XXIV.TN.mp3

ThanhRobertoBelamino.mp3 

https://youtu.be/0yyzxXoiHeA (17-9)