PVLC Tuần XXIII Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


 

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.

Cho tới thời điểm phụng niên 3-10/9/2022 tới đây là Tuần XXIII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.

 

Hiệp với Giáo hội, chúng ta cử hành PVLC Chúa Nhật XXIII Năm C đầu tuần, với nguyện ước: "Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được ḷng trí khôn ngoan".

 

Từ đó, chúng ta tiếp tục cử hành toàn bộ PVLC, kèm theo bài chia sẻ, từng ngày trong tuần, bao gồm cả phụng vụ chư thánh theo ngày, ở những cái links mp3 và youtube tùy nghi sau đây.


 

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần nơi đây, đă liên tục đón nhận cùng sử dụng và c̣n tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này nữa.

  

bé tĩnh


Tuần XXIII Thường Niên

 

(xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày phần PVLC,
bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

 

CN.XXIII-C.mp3 / 

https://youtu.be/evo9RSUmXFc

 

TN.XXIIIL-2.mp3

MeThanhTeresaCalcutta.mp3 / 

https://youtu.be/eODWk7mQJ7U (5/9 Thứ Hai)

 
TN.XXIIL-3.mp3 (2018) / 

MTN.XXII-3.mp3 (2021)

 
TN.XXIIIL-3.mp3 / TN.23L-3.mp3
 
TN.XXIIIL-4.mp3  
 

 TN.XXIIIL-5.mp3

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 / 

https://youtu.be/GuYi2j0limE (8/9 Thứ Năm)

 
 

TN.XXIIIL-6.mp3

ThanhPheroClaver.mp3 / 

https://youtu.be/GjzHYjXZ4ZE (9/9 Thứ Sáu)

 
XXIII-7.mp3