PVLC Tuần XXII Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


 

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.
 

Cho tới thời điểm phụng niên 21/8 - 27/8/2022 tới đây là Tuần XXII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.
 

Hiệp với Giáo hội, chúng ta cử hành "ḷng nhân hậu Chúa", Đấng "đă chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần" trong PVLC Chúa Nhật XXII Năm C đầu tuần, 
 

cùng với toàn bộ PVLC, kèm theo bài chia sẻ, từng ngày trong tuần, bao gồm cả phụng vụ chư thánh theo ngày, ở những cái links mp3 và youtube tùy nghi sau đây.
 

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần nơi đây, đă liên tục đón nhận cùng sử dụng và c̣n tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này nữa.

  

bé tĩnh


Tuần XXII Thường Niên

 (xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày phần PVLC,
bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

 

CNXXIIC.mp3 /

LeThanhAugustino.mp3 / 

ThanhAugustino.mp3 / 

https://youtu.be/mFCE5K14Ewo (28/8 - Chúa Nhật)

 

TN.XXIIL-2.mp3

ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 

 

https://youtu.be/wYiyX3GpUq8 (29/8 - Thứ Hai)

 
TN.XXIIL-3.mp3 (2018) / 

MTN.XXII-3.mp3 (2021)

 
TN.XXIIL-4.mp3
 
TN.XXII-5.mp3 
 
TN.XXIIL-6.mp3
 

TN.XXIIL-7.mp3 

 ThanhGregorioCa.mp3 

https://youtu.be/Ngol0h4W7O4 (3/9 - Thứ Bảy)