PVLC Tuần II Phục Sinh: 24-30/4/2022


 

XIN LƯU Ư:


 

KỂ TỪ TUẦN THÁNH, SAU ĐÓ LÀ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINHBÉ TĨNH BẮT ĐẦU CHỈ GỬI PVLC MỘT LẦN CHO CẢ TUẦN, CHỨ KHÔNG C̉N GỬI HẰNG NGÀY NHƯ TRƯỚC NỮA.

VÀ THỜI ĐIỂM GỬI PVLC CHO CẢ TUẦN NHƯ THẾ BAO GIỜ CŨNG VÀO TỐI ĐÊM THỨ SÁU TUẦN TRƯỚC, NHƯ HÔM NAY THỨ SÁU 22/4 CHO CẢ TUẦN II PHỤC SINH 24 - 30/4/2022.

TRONG ĐÓ, CÁI LINK BÀI VIẾT BAO GỒM CẢ PHẦN PVLC VÀ PHẦN CHIA SẺ KÈM THEO CHO TỪNG NGÀY TRONG TUẦN Ở NGAY TRÊN CÙNG,

VÀ Ở BÊN DƯỚI CÁI LINK BÀI VIẾT NÀY LÀ CÁC LINKS MP3 ĐỂ NGHE NẾU KHÔNG MUỐN ĐỌC HAY KHÔNG CÓ GIỜ ĐỌC.


 

Tuần II Phục Sinh

Trên đây là cái link bài soạn dọn cho từng ngày cho cả tuần, bao gồm cả PVLC, chia sẻ và hành thánh theo ngày

&

Dưới đây là các links mp3 (và youtubes) cho từng ngày trong tuần II Phục Sinh 

 ThuBayTuanIIPS.mp3

ThanhGiaoHoangPioV.mp3 / 

https://youtu.be/7MxI4rOv47I (30/4 Thứ Bảy)
 

ThuSauTuanIIPS.mp3 

ThánhCatarinaSienna.mp3 

https://youtu.be/GxtzHgPPMZE (29/4 Thứ Sáu)

 

 

ThuNamTuanIIPS.mp3

ThanhPheroChanel-ThanhLouisMontfort.mp3 

https://youtu.be/NGDiSf0tloo (28/4 Thứ Năm)

 

 

ThuTuTuanIIPS.mp3 (2018) / 

PS-TuanIIThu4.mp3 (2021) / 

https://youtu.be/-rguUt8B-0k

  

 

Thứ Ba Tuần II PS 

 

  

PS.II-2.mp3 (2018) / 

PSII-2.mp3 (2021) / 

https://youtu.be/qQuIIv-ytD8

 

ThanhMarco.25-4.mp3 / 

ThanhMacoThanhSu.mp3 / 

https://youtu.be/3uXODGUMYXM (25/4 Thứ Hai)

 

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.mp3 

https://youtu.be/5Yiz1bfqV2s

 PS-CNII-C.mp3