PVLC Tuần Lễ Hiển Linh - Thứ 6 sau Lễ Hiển Linh & Lễ Thánh Raymundo Penafort ngày 7-1
 

Bài Đọc I: 1 Ga 5, 5 - 13

"Thánh Thần, nước và máu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian,nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đă đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật. Có ba chứng nhân: Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa c̣n cao trọng hơn, v́ đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đă làm chứng về Con của Người. Ai tin vào Con Thiên Chúa,người đó có lời chứng ấy nơi ḿnh.

Ai không tin Thiên Chúa, th́ coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, v́ kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đă làm chứng về Con của Người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đă ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con th́ có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa th́ không có sự sống. Tôi đă viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20

Đáp: Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa! Hăy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! V́ Người đă giữ chặt các then cửa thành ngươi; Người đă chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. - Đáp.

2) Người sắp đặt bờ cơi ngươi trong thanh b́nh, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đă sai Lời Người xuống cơi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo. - Đáp.

3) Người đă loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đă không làm cho dân tộc nào như thế; Người đă không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. - Đáp. 

Alleluia: 1 Tm 3,36

Alleluia, alleluia. - Lạy Chúa Kitô, Đấng được rao giảng cho lương dân, vinh danh Chúa! Lạy Chúa Kitô, Đấng được tin kính ở thế gian, vinh danh Chúa! - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 5, 12-16

"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, th́ có một người ḿnh đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hăy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hăy đi tŕnh diện với tư tế, và hăy dâng lễ vật như luật Môsê đă dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. C̣n Người, th́ lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

Đó là lời Chúa. 

 

Suy Nghiệm Lời Chúa 

Emmanuel nguyên dạng     

Hôm nay, Thứ Sáu sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Bài Phúc Âm theo chủ đề "Lời ở cùng chúng ta" (Gioan 1;14) của chung Mùa Giáng Sinh, được thể hiện ở phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu, như Thánh kư Luca thuật lại nguyên văn từ đầu đến cuối như sau: 

"Xẩy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, th́ có một người ḿnh đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: 'Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch'. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: 'Ta muốn, hăy nên trơn sạch'. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: 'Hăy đi tŕnh diện với tư tế, và hăy dâng lễ vật như luật Môsê đă dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch'. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. C̣n Người, th́ lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện". 

Qua bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy "Lời ở cùng chúng ta" vừa ẩn vừa hiện, đúng hơn lúc hiện lúc ẩn. Lúc hiện là lúc Người giao tiếp với con người, c̣n lúc ẩn là lúc Người giao tiếp với Thiên Chúa, nhưng lại là một việc giao tiếp thần linh với Thiên Chúa ở giữa con người, nơi nhân tính của Người và với nhân tính của Người. 

Trước hết, "Lời ở cùng chúng ta" khi giao tiếp với con người. Chẳng hạn như trường hợp trong bài Phúc Âm hôm nay, V́ "ở cùng chúng ta" mà Người đă đáp ứng ư nguyện muốn "được sạch" của "một người ḿnh đầy phong hủi" nhưng rất tin tưởng nơi Người, ở chỗ vừa "thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: 'Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch'".  

Tất nhiên, là hiện thân của Ḷng Thương Xót Chúa, một Ḷng Thương Xót Chúa "ở cùng chúng ta", Người không thể nào không động ḷng, chẳng những trước h́nh thù cùi hủi đă làm biến dạng thân xác vốn nguyên tuyền và lành mạnh hết sức đáng thương của nạn nhân, mà nhất là trước tấm ḷng tan nát khiêm cung thiết tha cầu khẩn của nạn nhân nữa. Bởi thế, bài Phúc Âm cho biết thêm "Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: 'Ta muốn, hăy nên trơn sạch'. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi". 

Thật vậy, bởi nguyên tội, bản tính của loài ngươi chẳng khác ǵ như bị cùi hủi, coi đến ghê rợn, v́ h́nh thù và tầm vóc nguyên tuyền lành mạnh từ ban đầu của nó khi mới được Thiên Chúa tạo dựng nên theo h́nh ảnh thần linh của Ngài và tương tự như Ngài (xem Khởi Nguyên 2:26) đă bị biến dạng, bị lệch lạch, bị méo mó một cách gian ác trá h́nh, bởi bị tiêm nhiễm nọc độc của Con Khủng Long Luxiphe, nên đă bị biến thành h́nh ảnh quái gở tương tự như Satan và bọn ngụy thần của hắn.  

Bởi thế, "Lời ở cùng chúng ta", nhờ "Lời đă hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), đă mặc lấy bản tính nhân loại bị cùi hủi biến dạng của loài người, mà bản tính của loài người ở nơi Người, một bản tính nhờ được ngôi hiệp với thiên tính của Người ngay từ giây phút hoài thai trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Người, đă được phục hồi nơi nhân phẩm là người và nhân cách làm người của Con Thiên Chúa.  

Nếu nguyên tội gây ra bởi con người ngay từ ban đầu, qua hai nguyên tổ, đă trở nên cùi hủi là v́ bề ngoài đă bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa, và bề trong đă coi trọng cùng tin tưởng rắn quỉ Satan gian trá hơn kính trọng cùng tin tưởng Vị Thiên Chúa chân thật nên mới nghe theo hắn thay v́ tuân lệnh Thiên Chúa, th́ để phục hồi nguyên trạng h́nh hài và tầm vóc của con người, chẳng những "Lời đă hóa thành nhục thể và ở cùng chúng ta" mà Người c̣n phải "vâng lời cho đến chết dù có chết trên thập tự giá" (Philiphe 2:8). 

Tinh thần tuân phục của "Lời ở cùng chúng ta" đă được tỏ hiện ngay trong bài Phúc Âm hôm nay, khi Người bảo nạn nhân phong cùi rằng: "Hăy đi tŕnh diện với tư tế, và hăy dâng lễ vật như luật Môsê đă dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch".  

Sau nữa, "Lời ở cùng chúng ta" khi giao tiếp với Thiên Chúa: "C̣n Người, th́ lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện". Tác động cầu nguyện của Chúa Giêsu ở đây là ǵ, nếu không phải là Người giao tiếp thần linh với Thiên Chúa là Cha của Người "trong tinh thần và chân lư" (Gioan 4:24) nơi nhân tính của Người. Bởi v́, về thiên tính, Người đồng bản thể với Cha của Người, Người cũng là Thiên Chúa như Cha, không cần cầu nguyện. 

Thế nhưng, với bản tính của nhân loại, Người vẫn cần phải cầu nguyện, một tác động giao tiếp thần linh với Cha, một tác động hiệp nhất nên một với Cha, như tác động của Người vẫn cần phải tỏ ra tuân phục ư muốn Cha là Đấng đă sai Người.  

Nghĩa là, cho dù nhờ mầu nhiệm ngôi hiệp, mầu nhiệm mà hai bản tính của Người đă trở nên một nơi Ngôi Vị duy nhất là Con Thiên Chúa, nhưng Người vẫn luôn ư thức về thực tại nên một và t́nh trạng hiệp nhất nhân thần này, vẫn liên tục chủ động gắn bó nhân tính với thiên tính trong cuộc đời trần thế của Người, vẫn luôn thể hiện mối hiệp thông thần linh Ngôi Vị này, bằng việc Người luôn luôn làm theo ư Cha của Người để chứng tỏ Người thực sự là Đức Kitô Thiên Sai "ở cùng chúng ta".  

Chính nhờ những giây phút âm thầm cầu nguyện cùng Cha của ḿnh như thế, mà Người càng chứng tỏ Người "là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), và Người mới có thể tiếp tục thi hành vai tṛ và sứ vụ Thiên Sai của ḿnh trên trần gian này, bằng việc "rao giảng" như một ngôn sứ, "chữa lành" như một tư tế và "giải thoát" như một đế vương, hoàn toàn ứng nghiệm Lời Tiên Tri Isaia tiên báo về Người và được Người xác nhận là đúng trong bài Phúc Âm hôm qua. 

Chính những giây phút cầu nguyện này đă càng làm cho "Lời ở cùng chúng ta" trở thành nguồn mạch thông ban sự sống thần linh của Thiên Chúa cho nhân loại, đó là việc Người thông ban cho chúng ta kiến thức thần linh về Thiên Chúa (xem Gioan 17:3) của Người, qua chính mạc khải thần linh nơi "Lời ở cùng chúng ta" và của "Lời ở cùng chúng ta". Đó là lư do Thánh Gioan Tông Đồ trong Bài Đọc 1 hôm nay đă khẳng định rằng: "Thiên Chúa đă ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con th́ có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa th́ không có sự sống". 

Nếu Con Thiên Chúa chính là "sự sống đời đời" th́ chỉ có "những ai chấp nhận Người th́ Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12), thành phần con cái này không phải sinh ra "bởi huyết nhục" theo thể lư, "bởi ước muốn nhục dục" theo bản năng và "bởi ư muốn loài người" theo tâm lư (xem Gioan 1:13), mà là bởi chính Thiên Chúa, tức là bởi "Thần khí, nước và máu", như được đề cập đến trong Bài Đọc 1 hôm nay.  

Bài Đáp Ca hôm nay diễn tả về thực tại "Lời ở cùng chúng ta", khi Thiên Chúa "đă Lời Người xuống cơi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo" - "để loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel". Bởi thế, câu 1 và câu 3 của Bài Đáp Ca đă kêu gọi dân Do Thái được Ngài tuyển chọn và được "Lời ở cùng chúng ta" rằng: "Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa! Hăy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! V́ Người đă giữ chặt các then cửa thành ngươi; Người đă chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội", và "Người đă không làm cho dân tộc nào như thế; Người đă không công bố cho họ các huấn lệnh của Người".  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

GS.ThuSausauHienLinh.mp3

 

Ngày 07: 1. Thánh Raymunđô miền Penyafort, linh mục   

ThanhRaymundoPenafort.mp3

 https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM