ĐTC Phanxicô: "công việc thường trở thành
con tin của sự bất công xă hội"

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Trong loạt bài Giáo lư của ĐTC Phanxicô về Thánh Giuse cho tới nay, 7 bài tất cả, bài nào cũng có 2 đặc điểm chung sau đây: 

1- ĐTC sử dụng Phúc Âm để chứng thực về một khía cạnh nổi bật nào đó của Thánh Giuse: như vai tṛ hôn phu, vai tṛ dưỡng phụ, thái độ im lặng, sinh kế lao động v.v.

2- Nhưng ngài lại sử dụng chính tấm gương của Thánh Giuse về những khía cạnh liên quan mật thiết đến cuộc đời của Thánh nhân ấy để soi sáng cho xă hội con người đang suy vong ngày nay. 

Trong bài Giáo lư về Thánh Giuse thứ 7 liên quan đến chiều kích lao động của Thánh nhân, ngài đă bao gồm 2 yếu tố chính yếu cho từng bài Giáo lư về Thánh Giuse ra sao?

Xin mời Cộng đồng dân Chúa theo dơi ở những cái links thích hợp tùy nghi sau đây:

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

ĐTC Phanxicô: Lao động là điều cần thiết để chúng ta tiến triển trên đường nên thánh

Đức Thánh Cha bất ngờ thăm cửa hàng băng đĩa ở Roma

DTCPhanxico-GLThanhGiuse.Bai7-LaoDong.mp3