Cập nhật Thánh lễ trực tuyến
tại các Giáo phận Việt Nam

 

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

 

1. Tổng giáo phận Hà Nội: 
- Lễ ngày thường: 05g30 và 18g30
- Lễ Chúa nhật: 07g00 và 18g00

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 09h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 18h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 18h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 20h00

Link trực tuyến tại đây

 

2. Giáo phận Bắc Ninh:
- Thánh lễ Chúa nhật: 06h00
- Thánh Lễ Thứ Bảy: 19g30
 
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 19h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 15h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h30

Link trực tuyến tại đây 

 

3. Giáo phận Bùi Chu:
- Thánh lễ hàng ngày: 05h00 và 18h00
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 09h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 18h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 16h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 20h00

Link trực tuyến tại đây

 

4. Giáo Phận Hà Tĩnh: 
- Thánh lễ Chúa nhật: 07h00
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 

Link trực tuyến tại đây

 

5. Giáo phận Hải Pḥng: 
- Thánh lễ ngày thường: 06h00 và 18h00
- Thánh lễ Chúa nhật: 6h30 và 18h00

- Thánh lễ TruyềnDầu Thứ Ba Tuần Thánh: 09h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh

 

Link trực tuyến tại đây

 

6. Giáo phận Hưng Hóa:
- Thánh lễ hàng ngày: 19h30
- Thánh lễ Chúa Nhật: 08h00 và 19h30

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Ba Tuần Thánh: 09h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 19h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 19h30
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h30

Link trực tuyến tại đây 

 

7. Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng:

8. Giáo phận Phát Diệm:
- Thánh lễ ngày thường: 05h30
Thánh lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật: 05h30 và 19h30
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Ba Tuần Thánh: 09h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h30

Link trực tuyến tại đây

 

9. Giáo phận Thái B́nh: 
- Thánh lễ ngày thường: 19h30
- Thánh lễ Chúa nhật: lúc 06h00 và 19h30
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 08h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 19h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 18h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h30

 

Link trực tuyến tại đây

 

10. Giáo phận Thanh Hoá: 
- Thánh lễ hàng ngày: lúc 05h00
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Tư Tuần Thánh: 09h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 16h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00

Link trực tuyến tại đây

 

11. Giáo phận Vinh: 
- Thánh lễ hàng ngày: lúc 19h30
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 06h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 18h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 15h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00

Link trực tuyến tại đây

 

II. GIÁO TỈNH HUẾ

 

1. Tổng giáo phận Huế:
- Thánh lễ ngày thường: 05h30
- Thánh lễ Chúa nhật: 05h30 và 16h30.

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 05h30
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 15h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 20h00

Link trực tuyến tại đây

 

2. Giáo phận Ban Mê Thuột: 
- Thánh lễ ngày thường: 05h15
- Thánh lễ Chúa nhật: 09h30

- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 19h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 19h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00
 
Link trực tuyến tại đây 

 

3. Giáo phận Đà Nẵng:
- Thánh lễ hàng ngày: lúc 17g15
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 06h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 18h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 18h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00

Link trực tuyến tại đây

 

4. Giáo phận Kon Tum: 
- Thánh lễ ngày thường: 05h30 và 17h30 (17h30 thứ Năm: lễ tiếng J'rai; 17h30 thứ Sáu: lễ tiếng Bana)
- Thánh lễ Chúa nhật: 06h00, 08h00 (tiếng Bana), 10h00 (tiếng J'rai) và 17h30

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 05h30
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 18h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 18h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h30

Link trực tuyến tại đây 

 

5. Giáo phận Nha Trang: 
- Thánh lễ ngày thường: 04h45
- Thánh lễ Chúa nhật: 05h00

Link trực tuyến tại đây 

 

6. Giáo phận Qui Nhơn: 
- Thánh lễ ngày thường: 05h30
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Ba Tuần Thánh: 17h30
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h30
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h30

Link trực tuyến tại đây 

 

III. GIÁO TỈNH SÀI G̉N

 

1. Tổng giáo phận Sài G̣n:
- Thánh lễ ngày thường: 05h30 và 17h30
- Thánh lễ Thứ Bảy: 05h30, 17h30 và 19h00
- Thánh lễ Chúa nhật: 05h30, 07h30 (Lễ Thiếu Nhi), 09h30 (lễ tiếng Anh, English mass), 10h30 (lễ tiếng Pháp, la messe en Français), 17h30

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 08h30
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h30
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 20h00

Link trực tuyến tại đây

 

2. Giáo phận Bà Rịa: 
- Thánh lễ hàng ngày: 05h00 và 19h00
- Thánh lễ Chúa Nhật: 05h00, 07h00, 17h00 và 19h00

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 08h00
Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00

Link trực tuyến tại đây

 

3. Giáo phận Cần Thơ: 
- Thánh lễ ngày thường: 18h30
- Thánh lễ Chúa nhật: 05h00; 07h00; 17h00 và 19h00
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Ba Tuần Thánh: 09h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00

Link trực tuyến tại đây

 

4. Giáo phận Đà Lạt: 
- Thánh lễ ngày thường: 05h15
- Thánh lễ Chúa nhật: 06h00 và 18h00

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Tư Tuần Thánh: 09h30
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 18h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 18h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00

Link trực tuyến tại đây

 

5. Giáo phận Long Xuyên:
- Thánh lễ Chúa nhật: 05h00
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 05h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 18h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 18h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 18h00

Link trực tuyến tại đây

 

6. Giáo phận Mỹ Tho: 
- Thánh lễ Chúa nhật: 05h30
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h30
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 17h30

Link trực tuyến tại đây

 
7. Giáo phận Phan Thiết:

8. Giáo phận Phú Cường:
- Thánh lễ ngày thường: 05h00
- Thánh lễ Chúa nhật: 05h00 và 17h30

- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 08h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h30
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h30
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 20h00

Link trực tuyến tại đây

 

9. Giáo phận Vĩnh Long:
- Thánh lễ hàng ngày: 08h00
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Tư Tuần Thánh: 17h00
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00

Link trực tuyến tại đây

 

10. Giáo phận Xuân Lộc:
- Thánh lễ hàng ngày: 
04h30, 06h00 và 19h15
- Thánh lễ Chúa Nhật: 04h30, 05h30, 07h00 và 19h15
- Thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 05h30
- Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00, 18h00, và 19h15
- Nghi thức Suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh: 15h00, 17h00, và 18h00
- Thánh lễ Canh thức Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h00, 19h15, và 21h00

Link trực tuyến tại đây 

- Thánh lễ hàng ngày: 17h30
Link trực tuyến tại đây 

 

Cập nhật lúc 10hh05, ngày 06-04-2020. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, mong quư vị đón theo dơi.

  

Văn Việt
(hdgmvietnam 29.03.2020)