1. Tình yêu4. Cầu nguyện7. Đức tin10. Khôn ngoan
2. Giáo dục5. Hạnh phúc8. Gia đình11. Hy vọng
3. Tha thứ6. Bác ái9. Xét đoán12. Hy sinh
13. Biết ơn14. Khiêm nhượng