Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 369

Thưa Cha, Vợ chồng con đã được lãnh nhận Bí tích hôn phối nhưng trước ngày lãnh nhận Bí tích hôn phối chúng con có quan hệ với nhau. Vậy bí tích hôn phối đó có thành không??? Về sau chúng con có đi xưng tội việc quan hệ đó thì bí tích hôn phối của con có thành không??? Nếu không thành con phải làm sao???

saoaitinh

 

Đáp:

Việc chúng con quan hệ với nhau trước hôn nhân không là ngăn trở hôn phối, cho nên, Bí tích hôn phối chúng con vẫn thành sự. Dĩ nhiên, luật Hội Thánh chỉ cho phép việc quan hệ vợ chồng được thực hiện trong hôn nhân, nếu việc đó xảy ra ngoài hôn nhân thì phạm tội lỗi điều răn thứ sáu, buộc phải xưng tội. Đáng lẽ tội đó chúng con phải xưng trước khi kết hôn, bởi Bí tích Hôn nhân là Bí tích của kẻ sống, tức là bí tích dành cho những người đang ở trong tình trạng ơn thánh. Khi đang có tội trọng mà của hành bí tích hôn phối, bí tích đó vẫn thành sự, nhưng ân sủng của bí tích không phát huy nơi đôi hôn phối đó. Giáo lý Công giáo dạy: “Các đôi vợ chồng Ki-tô giáo được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong Dân Chúa” (x. LG 11). Ân sủng đặc biệt của bí tích Hôn Phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này, “họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái” (GLCG số1641).

Con yên tâm, Bi tích Hôn phối của con thành sự, con đã xưng tội, chắc chắn tội con được tha, nhưng nhớ xưng là chúng con đã quan hệ vợ chồng với nhau trước khi kết hôn, và khi cử hành Bí tích hôn phối chúng con đã không xưng tội này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP