Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 355

Có phải theo luật Công Giáo thì những người con ngoài hôn thú thì không được phép đi tu phải không?

cát bụi

 

Đáp:

Chẳng có khoản Giáo luật cấm con ngoài hôn thú đi tu cả. Riêng về việc chịu chức linh mục, Giáo luật điều 1024 ghi: chỉ có người nam đã được rửa tội mới nhận lãnh thánh sự bí tích Truyền chức thánh. Điều 1033: chỉ có người nào đã lãnh nhận bí tích Thêm sức rồi mới được nhận chức thánh cách hợp pháp. Điều 1041 liệt kê 6 trường hợp được coi là bất hợp luật để chịu chức không thấy có trường hợp con ngoại hôn. Điều 1042 liệt kê 3 trường hợp được coi là bị ngăn trở đơn thuần để chịu chức cũng không thấy có trường hợp con ngoại hôn.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP