Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 336

Con có một lần đọc ở đâu đó có cụm từ: "Đẳng Phó Tế". Con không hiểu Đẳng Phó Tế là gì? Những ai được xếp vào đó? Và ngoài Đẳng Phó Tế ra có Đẳng Linh Mục không ạ?

Doanh

 

Đáp:

Chức Phó Tế là một chức thánh trong ba chức thánh trong Giáo Hội: Chức Giám Mục, chức Linh Mục và chức Phó Tế. Những người cùng chịu một chức thánh thì được xếp vào cùng một “cấp bậc” theo “thứ tự” và có thể gọi là “đẳng cấp”. Bí Tích Truyền Chức Thánh được gọi là “Sacramentum Ordinis” hay trong Anh ngữ “Sacrament of Order” có nghĩa là bí tích “cấp bậc”. Thông thường người ta chỉ nói hàng giáo phẩm (hàng giám mục), hàng linh mục, hàng phó tế. Ít người nói đẳng phó tế.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP