Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 3
29
Xin cha vui lòng chỉ dẫn cho con câu hỏi này: Tiến sỹ Hội Thánh (TSHT ) là gì? TSHT làm được gì cho Hội Thánh? Cần phải có điều kiện nào, hoặc bằng cấp nào để được gọi là TSHT. Tước vị TSHT có phải do Đức Giáo Hoàng ký lệnh ban cho không? Xin cám ơn cha.

Anh Dao

 

Đáp:

Tiến sĩ Hội Thánh là những vị Thánh đã được phong hiển thánh và được Đức Thánh Cha hay Công Đồng Chung chính thức nhìn nhận các Ngài là những Tiến Sĩ Hội Thánh. Có 8 vị Thánh Tiến Sĩ tiên khởi gồm 4 vị bên Giáo Hội bên Tây (được tuyên bố năm 1298) là các Thánh Ambrose, Jerome, Augustine, Gregory Cả và 4 vị bên Đông (năm 1568) Athanasius, John Chrysostom, Basil Cả, và Gregory Nazianzus. Sau đó thêm các vị Tôma Aquinas (1567), Bonaventura (1588), Anselm Canterbury (1720), Isidore Seville (1722), Peter Chrysologus (1729), Leô Cả (1754), Peter Damian (1828), Bernard Clairaux (1830), Hilary Poitiers (1851), Alphonsô Liguori (1871), Francis de Sales (1877), Cyril Alexandria và Cyril Jerusalem (1882), John Damascus (1890), Venerable Bede (1899), Ephraem Syrian (1920), Peter Canisius (1925), Gioan Thánh Giá (1926), Robert Bellamine (1931), Albert Magnus (1932), Antôn Padua (1946), Lawrence Brindisi (1959), Teresa Avila và Catarina Siena (1970), Teresa Hài Đồng Giêsu (1997). Các vị này là những văn sĩ của Giáo Hội đã đóng góp cho Giáo Hội những tác phẩm mang lại lợi ích lớn lao do những giáo thuyết của các ngài. Không cần họ có những bằng sắc nhưng có những học thuyết trổi vượt đóng góp cho nền thần học trong Dân Chúa.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP