Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 322
Xin Cha giải thích rõ điều 1650 của Giáo Lý Công Giáo về việc rước lễ của những người đã ly dị và tái hôn…. Nếu họ sống với nhau như anh em và hoàn toàn khiết tịnh thì có thể rước lễ được không? Còn tránh gương mù là có ý nghĩa gì?

Long Luong

 

Đáp:

Việc rước lễ của những người đã ly dị và tái hôn đã được bàn đến trong Giáo Lý Công Giáo số 1650. Theo đó thì trên nguyên tắc, nếu phép hôn nhân thứ nhất thành sự mà họ cố tình ly dị và tái hôn thì họ “ở trong một tình trạng nghịch với luật Thiên Chúa. Bởi vậy họ không thể rước lễ bao lâu còn tồn tại trong tình trạng này…. Sự hòa giải nhờ Bí tích Sám hối chỉ có thể được ban cho những người thành thực hối hận vì đã phạm đến dấu hiệu của giao ước và của sự trung thành với Chúa Kitô, và quyết chí sống trong sự khiết tịnh trọn vẹn” (GLCG 1650). Theo một tài liệu khác của Bộ Giáo Lý Đức Tin ban hành ngày 14 tháng 9 năm 1994, giải thích thêm: “Trong thực hành điều này có nghĩa là khi có lý do hệ trọng, chẳng hạn, vì việc giáo dục và nuôi dưỡng con cái, người đàn ông và người đàn bà không thể chu toàn được luật buộc sống xa nhau, chính họ có nhiệm vụ phải thận trọng sống hoàn toàn kiêng lánh, nghĩa là kiêng cữ mọi hành vi của bậc vợ chồng. Trong trường hợp như thế họ được rước lễ bao lâu họ còn giữa luật buộc tránh gương mù.” Việc tránh gương mù ở đây có ý nói đến việc công khai rước lễ trong khi còn đang minh nhiên chung sống với nhau như một gia đình. Tốt hơn, nên đi chỗ khác để rước lễ, tránh gây cho người khác những thắc mắc không cần thiết.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP