Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 31
9
Thưa Cha, Tại sao Chúa Giêsu chết lại có thể mang ơn cứu độ cho nhân loại? Con xin cảm ơn cha.

Tan Phan

 

Đáp:

Tội lỗi của con người xúc phạm tới Thiên Chúa là một sự xúc phạm vô cùng vì Chúa cao cả vô cùng. Không loài thụ tạo nào có khả năng bù đắp lại được sự xúc phạm đó. Thiên Chúa đã có kế hoạch diệu kỳ là sai phái Chúa Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần gian để chịu đau khổ, chịu chết đền thay cho toàn thể thế giới loài người. Ngôi Hai đã Nhập Thể nên vừa là người vừa là Chúa. Là người Chúa Giêsu có thể chịu đau khổ và chịu chết được. Là Chúa để những việc Chúa thực hiện, nhất là sự đau khổ và cái chết trên Thánh Giá có giá trị vô cùng.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP