Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 31
2
Kinh mười điều răn .Sau khi đọc mười điều răn câu tóm lại rất khó hiểu con không thể nào giải thích cho con của con được con xin Cha giải thích con cám ơn . Câu ấy như thế này Mười điều răn ấy tóm về HAI ĐIỀU này MÀ CHỚ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.

V.M.

 

Đáp:

Để trả lời câu hỏi của ông, tôi xin mời ông cùng đọc lại Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: "Khi người ta hỏi Ngài (Chúa Giêsu) 'điều răn nào lớn nhất trong lề luật?' (Mt 22:36, Chúa Giêsu đã trả lời: 'Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết trái tim, hết linh hồn và hết tâm trí ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và thứ nhất. Điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất: Ngươi sẽ yêu thương đồng loại của ngươi như chính bản thân mình. Toàn bộ lề luật và các tiên tri đều quy về hai điều này' (Mt 22:37-40). Bản Thập Điều phải được giải thích dưới ánh sáng của một điều răn kép duy nhất này của đức ái, sự viên mãn của lề luật" (GLCG 2055).

Kết Kinh Mười Điều Răn hay Thập Giới chúng ta đã nghe câu tóm kết như đề cập trong vấn nạn của ông chính là một cách thức nói lên những gì đã được bàn tới trong câu giáo lý chúng ta vừa nhắc lại ở trên.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP