Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 303

Thưa Cha cho con hỏi: khi lớn lên con nhận ra rằng con đang mắc tội nặng mà vẫn lãnh nhận bí tích thêm sức; tuy nhiên, theo như những gì con còn nhớ thì lúc lãnh nhận bí tích con chưa đủ khả năng để truy cứu các tội mình phạm là tội trọng hay tội nhẹ vì điều kiện nhỏ tuổi (khoảng 12 hay 13 tuổi) hoặc lúc đó con đã nhận ra lỗi của mình nhưng vì ngại phải xưng ra với Cha giải tội, hoặc lúc đó con không biết phải xưng thế nào cả nên con đã không xưng; thì liệu bí tích Thêm sức mà con lãnh nhận có thành không? Con cảm ơn Cha.

H.V.

 

Đáp:

Các bí tích tác động do chính việc đã cử hành, sự hiện hữu của các bí tích là do sức mạnh cứu độ của Chúa Cứu Chuộc, đã thực hiện một lần là đủ. Do đó "bí tích không được thực hiện do sự công chính của người ban hoặc người nhận bí tích, nhưng do quyền năng của Thiên Chúa" (Thánh Tôma Aquinô, S. Th. 3, 68,8). Tuy nhiên các hoa trái của các bí tích cũng tùy thuộc vào sự chuẩn bị của người lãnh nhận bí tích (xem GLCG 1128).

Việc lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức thành sự khi hội đủ những điều kiện đòi hỏi theo luật và thực thi những gì luật đã quy định trong việc ban Bí Tích này. "Tất cả và chỉ những người đã lãnh Bí Tích Rửa Tội và chưa lãnh Bí Tích Thêm Sức mới có khả năng lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức" (Giáo Luật Ðiều 889 §1).

Chúng ta cũng nên nhớ rằng các bí tích kẻ sống (tức là những bí tích dành cho những người đang có ơn thánh sủng: Bí tích Thêm Sức, Thánh Thể, Truyền Chức, Hôn Phối, Xức Dầu) muốn chịu có hiệu quả phải ở trong tình trạng sạch tội trọng. Nếu biết mình đang có tội trọng mà chịu các bí tích này thì mắc thêm tội phạm sự thánh nữa, dù bí tích vẫn thành sự. Trường hợp riêng của Anh thì chắc không phạm sự thánh vì không ý thức rõ rệt tình trạng luân lý của mình và chắc chắn bí tích Thêm Sức Anh chịu hữu hiệu và không được chịu lại nữa.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP