Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 97

 

Trong sách giáo lý Bao Đồng 4 của Giáo Phận Sàigòn có bài học: Thư Thánh Phaolô, và trong đó ghi rõ có 14 thư (kể cả thư Dothái). Nhưng khi con đọc một số tài liệu khác về các thư của thánh Phaolô thì chỉ ghi có 13 thư (không có thư Dothái). Như vậy thì mình phải hướng dẫn các em thiếu nhi là có 13 hay 14 thư của Thánh Phaolô?
Nguyễn Văn Lộc

 
Đáp:

Vấn đề tác giả của Thư Do Thái là một vấn đề đã được nêu lên từ xa xưa nhưng cho đến nay cũng không có một quyết đáp nào có thể được chập nhận. Theo phương diên văn chương với nhưng lối hành văn tuyệt vời, khéo léo khác xa so với những thư khác của Thánh Phaolô.  Về cách trưng dẫn Cựu Ước cũng không giống kiểu trưng dẫn của Thánh Phaolô.  Xét về giáo thuyết ai cũng nhận có những điểm tương đồng như của Thánh Phaolô, nhưng mọi người phải nhận rằng có những tư tưởng khác độc đáo không tìm được đâu sự tương tự trong các bản văn của Phaolô.

Qua nhiều thế kỷ tranh luận, người ta cũng nỗ lực đề nghị những vị tên tuổi như Clementê I,  Barnabê, Apolô, hay có thể là Luca nữa.  Nhưng cho tới nay, người ta cũng chưa có được những lý chứng lịch sử, thấn học và văn chương đủ mạnh để hỗ trợ cho bất cứ vị nào  trong số những vị này.

Nhiều nhà chú giải Công giáo cũng như ngoài Công giáo cho rằng, nếu có nhận thánh Phaolô là tác giả đi nữa thì cũng phải quả quyết rằng Ngài không là tác giả thư Do Thái trong cùng một mức độ Ngài là tác giả trong 13 thư kia.  Có thể Thánh Tông Đồ đã có ảnh hưởng cách nào đó trong việc soạn thảo thư này.  Chấp nhận như vậy thì người ta tạm xếp Thư Do Thái vào trong nhóm Thư Thánh Phaolô.

Tóm lại, vì chưa có một giải quyết khả dĩ chấp nhận được do đó chúng ta nên dè dặt trong việc giảng dạy về tác giả của Thư Do Thái.  Ta có thể chỉ trình bày khách quan rằng có người chủ trương tác giả của Thánh Thư này là Phaolô, và đồng thời cũng có nhiều người khác chủ trương phủ nhận tác quyền này.


GHI CÂU HỎI