Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 96

 

Thưa cha con có câu hỏi : Một người đỡ đầu cho một ngừơi chịu phép Rửa tội và Thêm sức đêm vọng Phục Sinh. Sau này ngừơi đỡ đầu đó trở thành ngừơi phối ngẫu của ngừơi dự tòng. Hôn nhân đó có hợp lệ (thành sự) theo Giáo luật không ? .
Phêrô Hoàng Văn Thức

 
Đáp:

T
heo Giáo Luật hiện hành, không còn ngăn trở hôn phối vì lý do họ hàng thiêng liêng (do đỡ đầu Rửa tội hay Thêm sức) nữa.  Do đó, người đỡ đầu ấy có thể lập gia đình thành sự và hợp pháp với người tân tòng.

GHI CÂU HỎI