Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi
89
 
Xin cha cho con hỏi như thế nào là thánh hoá bản thân?
ThanhNhaThu
 
 
Đáp:

Trước khi bàn về vấn đề thế nào là thánh hóa bản thân, thiết tưởng ta nên hiểu từ ngữ thánh hóa là gì.  Từ  "Thánh" nói lên ý niệm về sự hoàn hảo, tách biệt, dành riêng.  Từ ngữ này áp dụng vào Thiên Chúa với nghĩa tuyệt đối vì Ngài là Đấng Thánh theo yếu tính của Ngài.  Còn áp dụng vào loài người có ý nói tới sự kết hợp với Chúa là Đấng Thánh, và do đó cũng bao gồm sự hoàn thiện luân lý là kết quả của việc kết hiệp mật thiết đó.  Thánh hóa là công cuộc của Thiên Chúa muốn dành riêng đồ vật gì hay người nào cho mình Ngài. Khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy người tín hữu thực sự trở nên con cái Chúa và được thông phần bản tính Ngài và do đó, thực sự trở nên thánh (xem LG 40). Còn khi nói tới việc thánh hóa bản thân là có ý nói tới việc thể hiện sự thánh thiện ấy trong cuộc sống của mình bằng những nỗ lực tiến tới sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của đức ái.  Chính Chúa Kitô đã kêu gọi sự "nên thánh" này khi phán: "Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành" (Mt 5:48).

GHI CÂU HỎI