Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 83:
 

Thưa Cha, Con chấp nhận từ bỏ mọi vật chất vinh hoa trên thế gian này để vác thập giá theo Chúa.  Con chấp nhận đời sống khó nghèo, con muốn đi tu để làm những công việc bác ái từ thiện,  phục vụ tha nhân, để làm công việc truyền giáo, đem Chúa đến với những người chưa biết Chúa,  để mọi người đều nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa và sám hối canh tân đời sống, trở về với Chúa.  Để con cầu nguyện, xin ơn cho các linh hồn còn ở chốn luyện ngục, được Chúa tha thứ tội lỗi. Với những ý định đó, thì thưa Cha, xin cho con hỏi : con có thể đi tu được không? Vì theo con biết, chỉ người nào được Chúa chọn, Chúa mời gọi mới có thể đi tu được. Tết này con đã cầu nguyện xin ý Chúa được thể hiện trong lộc Thánh đầu năm là con có được ơn gọi để đi theo Chúa hay không thì con đã bắt được câu:  Chúa Giêsu nói "Ai tin vào Người Con,thì sẽ được Sự Sống đời đời.” Con không hiểu ý Chúa muốn con làm gì, xin Cha giúp con giải đáp lời Chúa. Con xin cảm ơn Cha.
Tu Phan

 
Đáp:

Chị đã có những ý định tốt hảo phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội. Về vấn đề ơn gọi tu trì chắc chắn không phải là vấn đề đơn giả chỉ trả lời có hay không một cách dễ dàng nhưng đòi hỏi nhiều suy nghĩ và tìm hiểu thích hợp.  Chỉ có thiện chí mà thôi chưa đủ. Còn phải xét xem có sự thích hợp với hình thức tu trì nào nữa.  Ngoài ra còn phải xét về khả năng của ứng sinh, những yếu tố tâm linh, tâm lý, thể lý... của ứng sinh... Do đó tôi xin đề nghị với chị nên tìm đến với một vị linh mục nào chị quen biết để nhờ ngài giúp cho tìm hiểu về ơn gọi của chị qua những bước sơ khởi. Khi nói tới ơn gọi thì chắc chắn nói việc Chúa kêu gọi.  Nhưng Chúa không hiện hình để nói với ta về ý muốn của Ngài.  Ngài cũng không luôn dùng những cuộc rút thăm để mạc khải thánh ý Ngài.  Bình thường, Ngài muốn chúng ta lắng nghe trong tâm hồn và sử dụng những phương tiện bề ngoài trong tầm tay của mình để nhận ra ý muốn thánh hảo của Chúa về ta.  Chúc chị thành công.

GHI CÂU HỎI