Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 76:
 

Thưa cha cho con hỏi: Thánh Vincent mà có cánh ở sau lưng là Thánh Vincent phó tế tử đạo hay là Vincent Phaolo linh mục?.Con cám ơn cha!
Đaminh Phương

 

 
Đáp:

Thánh Vincent theo các ảnh tượng người ta thường vẽ hoặc tạc với đôi cánh đàng sau như một thiên thần vì Ngài có lần đã xưng là Thiên Thần giảng vể ngày phán xét nói tới trong sách Khải Huyền.  Đó là Thánh Vincent Ferrer (1350-1419) khác với Thánh Vincent Phó tế tử đạo (304) hay Vincent de Paul (1580-1660).

GHI CÂU HỎI