Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 71:
 

Xin cho con biết đôi điều về ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa Hài Nhi.  Họ là ai và thuộc những quốc gia nào?
Phạm Sơn

 
Đáp:

Đạo sĩ, vua, chiêm tinh gia, ảo thuật gia được sử dụng để dịch từ Latin “magus”, “magi”. Những người này đã xuất hiện có lẽ từ thế kỷ thứ 6 trước tây lịch.  Nguồn gốc, nghiệp vụ, cũng như căn tính chính xác của những người này không được lịch sử ghi lại rõ ràng.  Nhưng sự hiện diện của họ trong thời Chúa Cứu Thế giáng sinh đã được nhiều nguồn, Thánh Kinh và ngoài Thánh Kinh  hỗ trợ. 

Theo truyền thống Kitô giáo, một số những vị này từ phương Đông đã đến thờ lạy Chúa Hài Đồng mới Ngài mới giáng sinh tại Bethlem nước Do Thái.  Thánh Kinh tường thuật cho ta biến cố này trong Sách Tin Mừng theo Thánh Mathêô (Mt 2:1-12).

Họ là ai? Thánh Kinh không nói rõ cho ta biết họ là ai mà chỉ nói đơn giản họ là những đạo sĩ từ phương Đông mà đến.  Về con số Thánh Kinh cũng không nói là bao nhiêu vị, nhưng chỉ căn cứ vào số ba lễ vật mà người ta mặc nhiên có ba vị mang tới.

Có nhiều ý kiến khác nhau về những vị này.  Có người cho họ là những thầy cả do tầng lớp Medes tại Ba Tư.  Tiên tri Jeremias cũng có nói tới lớp người này (Jeremiah 39:3, 39:13). Tân Ước cũng nói tới các vị này (Acts 8:9; 13:6, 8). Giáo Hội trong Phụng Vụ đã áp dụng cho những vị này là các vua theo những lời trong Thánh Vịnh (Psalm 71:10).  Vào thế kỷ thứ 7 người ta đã gán cho các vị vua đó những tên riêng: Gaspar, Melchior, và Balthasar.  Trong sổ bộ các thánh cũng có các tên này: Thánh Gaspar (Lễ kính ngày 1 tháng 1), Thánh Melchior (Lễ kính ngày 6 tháng 1), và Thánh Balthasar (Lễ kính ngày 11 tháng 1).

Các vị này mang dâng tiến Chúa Hài Đồng những của lễ hay tặng vật: Vàng, Nhũ hương, và Mộc dược.  Những tặng vật này nói lên những chức vụ và căn tính của Chúa Giêsu: Vua (tặng vật vàng dành cho các vua chúa), Thiên Chúa (hương trầm dâng tế các thần linh), Đấng Cứu Chuộc (mộc dược dùng ướp xác: Chúa Giêsu chết để cứu chuộc ta).


GHI CÂU HỎI