Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 65:
 

Thưa Cha Giáo hội cho phép các tín hữu trong tháng 11, từ ngày 1 đến ngày 8 các tín hữu khi ra viếng nghĩa trang sẽ được ơn đại xá ,con xin hỏi mình có thể ra viếng mộ của một Linh mục được chôn gần nhà thờ , vậy có được hưởng ơn đại xá không ? Con cám ơn Cha.
Hồng Lan

 
Đáp:

Việc xác định những việc làm để có thể lãnh nhận ơn đại xá là công việc thuộc thẩm quyền của Bộ hay Tòa Xá Giải (PAENITENTIARIA APOSTOLICA) và sự giải thích chính thức cũng phải từ nơi ban bố kỷ luật đó.  Chúng tôi chỉ có thể góp ý về sự hiểu biết của chúng tôi trong những vấn đề mà Chị đặt ra.  Theo tôi, căn cứ vào văn bản của Tòa Thánh về Ân Xá, thì văn bản không nói là viếng phần mộ hay huyệt mả, nhưng nói là nghĩa trang (visiting a cemetery, Coemeterii visitatio). Vậy muốn lãnh nhận ơn đại xá thì phải viếng nghĩa trang, nơi dành riêng để chôn người chết.

GHI CÂU HỎI