Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 35:
 

Xin cho biết tên 4 cuốn Tân Ước.
Ly Ly

 

 
Đáp:

Ông Ly Ly thân mến, Tân Ước là một phần quan trọng trong toàn bộ Kinh Thánh gồm 73 cuốn. Riêng phần Tân Ước có tất cả 27 cuốn (sách và thư). Trong 27 cuốn ấy thì có 4 cuốn quan trọng hơn ghi lại chính đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu thường được gọi là Phúc Âm hay Tin Mừng: Phúc Âm theo Thánh Mathêô, Phúc Âm theo Thánh Marcô, Phúc Âm theo Thánh Luca, và Phúc Âm theo Thánh Gioan.


GHI CÂU HỎI