Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 2
58

Thưa Cha, bạn con là người đạo Phật, còn con là người Công Giáo. Con cũng thường xuyên vào chùa chơi với bạn và có nhiều lần đã ăn cơm chay ở chùa như vậy thì con có tội không, thưa Cha?
N.T.L.

 

Đáp:

Cơm chay hay không chay Chúa ban cho thì ta ăn và cảm tạ Chúa đâu có tội lỗi gì. Còn ăn của cúng - đồ ăn đã cúng cho tà thần - thì còn tùy sự tin tưởng của mình cũng như gương mù có thể gây ra do việc ăn uống đó. Nếu ta tin rằng qua sự cúng bái đó của ăn trở thành giá trị hơn... tức là tin vào hành vi cúng bái, thì chắc chắn trái với niềm tin Công giáo của ta và không thể chấp nhận được.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP