Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 235

Con nghe nói Phúc Âm chỉ dành riêng cho linh mục và phó tế đọc trước mặt mọi người, không biết điều đó có đúng hay không?
DPT

 

Đáp:
Điều đó không đúng hay không chính xác. Theo luật phụng vụ, việc công bố Phúc Âm trong Thánh Lễ chỉ dành riêng cho những người có chức thánh (giám mục, linh mục, phó tế). Trong các trường hợp khác ngoài Thánh Lễ, Luật Giáo Hội không giới hạn việc đọc Tin Mừng cho riêng cấp bậc nào.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP