Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 230

Tại sao khi viếng nhà thờ để hưởng ơn đại xá theo quy định: người tín hữu phải đi ra mỗi khi đọc xong kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính, sau đó lại vào và tiếp tục làm việc khác?
TVD

 

Đáp:
Theo qui định ngày xưa về việc viếng nhà thờ thì có thể có truyện đó vì trước đây Giáo Hội cho người tín hữu có thể lãnh nhận nhiều ơn đại xá một ngày. Nếu ai muốn lãnh nhận nhiều ơn đại xá thì phải thực hiện nhiều lần những việc có kèm theo ơn đại xá. Ngày nay, mỗi ngày một tín hữu chỉ có thể lãnh nhận một ơn đại xá mà thôi (trừ ngày chết – trước giờ chết được lãnh một ơn đại xá nữa dù đã lãnh một đại xá rồi). Việc viếng nhà thờ cũng nên phân biệt rõ ràng khác với những việc khác, do đó, để hợp lý phải ra khỏi nhà thờ, chấm dứt một lần viếng thăm và rồi mới làm lại lần khác.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP