Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 218

Tín điều "Đức Mẹ Hồn xác lên Trời" có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta hôm nay không?
fr.x_tranngoc@

 

Đáp:

Mẹ Maria đã được đưa lên vinh quang trên trời, cả hồn lẫn xác, sau khi Mẹ đã hoàn tất cuộc đời trần thế của Mẹ, và Mẹ đã được Chúa tôn vinh là Nữ Vương vũ trụ, và như vậy, Mẹ đã hoàn toàn phù hợp với Con mình là Chúa của các chúa, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Việc Mẹ Maria được đưa lên trời là sự dự phần đặc biệt vào sự phục sinh của Con mình, và là một sự thực hiện trước của cuộc sống lại của các Kitô hữu khác.

Tín điều này giúp cho các tín hữu giữ vững niềm trông cậy vào tình trạng vinh quang sau khi chết. Chúa đã cho Mẹ được đi tiên phong để Mẹ trở thành gương mẫu sống động cho ta trong cuộc hành trình đức tin, hỗ trợ trong việc thực hành đức cậy. Qua tín điều ấy chúng ta tin rằng trong tình trạng mới của Mẹ, Mẹ vẫn tiếp tục bầu cử và hỗ trợ cho tất cả và mỗi người chúng ta cách hữu hiện hơn. Giáo Hội đã quả quyết với chúng ta rằng: "Sau khi được đưa về trời, vai trò của Mẹ trong công cuộc cứu độ không hề bị ngưng: do lời chuyển cầu liên tiếp của Mẹ, Mẹ tiếp tục xin được cho chúng ta những hồng ân bảo đảm ơn cứu độ muôn đời cho chúng ta (...) Bởi vậy Nữ Trinh Diễm Phúc Maria được Giáo Hội kêu cầu dưới những danh hiệu Đấng Bênh Vực, Mẹ Phù Hộ, Mẹ Cứu Giúp, Đấng là Trung Gian..." (GLCG 969). Vậy, tín điều hay niềm tin về mầu nhiệm Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác có liên hệ gần gũi với mỗi người chúng ta một cách cụ thể.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP