Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 2:

Thưa Cha, con là một tân tòng, vì hòan cảnh gia đình, con phải dùng phương pháp nhân tạo để kế họach hóa gia đình (đặt vòng); nếu con không tháo vòng, khi con xưng tội, con có được chịu lễ không? Xin cám ơn Cha .   
Minh Loan

Đáp:

Chị Minh Loan thân mến, như Chị đã biết, việc dùng phương pháp nhân tạo để kế hoạch hóa gia đình là điều “xấu tự bản chất” (GLCG 2370) hay trái luân lý. Nếu cố tình thực hiện việc đó là mắc tội. Nếu đã mắc tội mà muốn rước lễ thì phải xưng tội trước. Nhưng khi xưng tội phải thật lòng thống hối và quyết tâm chừa cải. Khi đã quyết tâm chừa thì phải tìm mọi cách trong khả năng để phục hồi lại tình trạng trước khi vi phạm, nghĩa là phải lấy vòng xoắn ra. Khi xưng tội hãy theo lời chỉ dẫn của Cha giải tội.
 


GHI CÂU HỎI