Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 19
1


Thưa Cha, xin cho con biết sự khác biệt giữa ân xá, ơn đại xá và ơn toàn xá.
Cúc Lê

 

Đáp:

Chúng tôi xin được nhắc lại những qui định của Giáo Hội về vấn đề ân xá trong Giáo Luật:

Ðiều 992: Ân xá là sự tháo giải trước mặt Chúa các hình phạt thế tạm vì các tội lỗi đã được xóa bỏ. Người tín hữu dọn mình xứng đáng và thi hành ít nhiều điều kiện đã chỉ định thì được hưởng ơn tha thứ ấy nhờ sự trung gian của Giáo Hội. Với tư cách thừa tác viên ơn cứu chuộc, Giáo Hội dùng quyền phân phát và áp dụng kho tàng đền tạ của Chúa Kitô và các Thánh.

Ðiều 993: Ân xá là toàn phần hay từng phần, tùy theo sự giải thoát hình phạt thế tạm vì tội lỗi là hoàn toàn hay chỉ một phần.

Ðiều 994: Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá toàn phần hay từng phần, hoặc cho chính mình hoặc để chuyển cầu cho những người đã qua đời.”

Như vậy, chúng ta nên hiểu, ân xá chỉ là việc tha hình phạt tạm (đối ngược với hình phạt vĩnh viễn phải chịu trong hỏa ngục) chứ không phải là việc tha tội.  Và chỉ có hai loại ân xá: Phần xá (tha môt phần), và Toàn xá hay Đại xá (tha toàn bộ hình phạt tạm).  Toàn xá hay Đại xá cũng giống nhau không có gì khác biệt.


GHI CÂU HỎI