Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 178
Thưa Cha Khi tham dự Thánh lễ nhưng lo ra thi việc rước lễ có thành không ? khi dâng Thánh lễ vị Linh Mục lo ra thì sao ? Xin chân thành cám ơn quí Cha.
Thong Nguyen
 

Đáp:

Chia trí là một việc rất thường xẩy ra đối với con người, nhất trong việc đạo đức như đọc kinh dự lễ. Có thể những sự chia trí ấy xẩy ra "ngoài ý muốn" tức là không chủ ý và cũng có thể chia trí cố tình, với sự ý thức và chủ tâm. Không phải bất cứ sự "lo ra" nào cũng là có tội hay có tội trọng. Nếu chia trí ngoài ý muốn thì không bao giờ có tội. Tuy nhiên có thể có trách nhiệm do sự thiếu cố gắng và không tránh dịp. Trái lại, nếu chủ ý cố tình chia trí kéo dài mất phần quan trọng của Thánh Lễ Buộc thì dĩ nhiên mất Thánh Lễ đó và mắc tội mất lễ buộc. Trong trường hợp đó đương sự không được rước lễ nếu chưa xưng tội.

Cũng nên biết rằng, việc cố tình lo ra chia trí có thể đi đến chỗ phạm thánh nếu có thái độ bất xứng đối với các bí tích và các hành động phụng vụ khác. Sự phạm thánh là một tội nghiêm trọng, đặc biệt khi phạm đến Bí tích Thánh Thể vì trong Bí tích này, chính Mình Thánh Đức Kitô hiện diện một cách theo bản thể với chúng ta (xem GLCG 2120).

Chính vì thế, các linh mục, khi tế lễ phải có thái độ cung kính xứng hợp. Nếu chủ tâm chia trí một cách bất xứng, chắc chắn các ngài phải chịu trách nhiệm về hành bi bất kính đó. Tuy nhiên việc xác định giá trị luân lý chính xác của mỗi trường hợp cần phải xét nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác.


GHI CÂU HỎI