Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 176

1. Giáo Hội nghĩa là gì?
2. Hội Thánh và Giáo Hội có giống nhau không?
Tran Hung

 

Đáp:

Từ ngữ Giáo Hội được sử dụng để dịch từ La-tinh "Ecclesia" (tiếng này do tiếng Hy-lạp Ekkkèsia - κκλησία) có nghĩa là "triệu tập", và được dùng để chỉ những cuộc tụ họp dân chúng, thường có tính cách tôn giáo. Cựu Ước sử dụng từ này để chỉ sự tập họp của Dân Israel trước mặt Thiên Chúa. Khi tự đạt tên cho mình là "Giáo Hội", cộng đoàn đầu tiên đã tự nhận mình là thừa kế của "tập họp" kia trong Cựu Ước. Trong Giáo Hội, Thiên Chúa "triệu tập" Dân Ngài từ tất cả mọi miền trên trái đất.

Trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ "Giáo Hội" chỉ cộng đoàn phụng vụ, nhưng cũng chỉ cộng đoàn địa phương hoặc tất cả cộng đoàn các tín hữu trên khắp thế giới. Ba ý nghĩa này không thể tách biệt ra khỏi nhau được. "Giáo Hội" là Dân do Thiên Chúa tập họp lại trên toàn thế giới. Giáo Hội hiện hữu nơi các cộng đoàn địa phương và được thể hiện như cộng đoàn phụng vụ, nhất là cộng đoàn Thánh Thể. Giáo Hội sống bằng Lời Chúa và Thân Mình Chúa Kitô, và bản thân Giáo Hội trở thành Thân Thể Chúa Kitô (xem GLCG 751-752).

Nhiều tôn giáo ngoài Kitô giáo cũng nhận mình là giáo hội với ý nghĩa chính yếu chỉ là một tôn giáo. Người ta cũng sử dụng chữ kép Hội Thánh để chỉ Giáo Hội với đặc điểm cá biệt là sự thánh thiện (Ecclesia Sancta, Holy Church). Nói một cách đơn giản, Giáo Hội hay Hội Thánh được dùng để chỉ chung một thực thể như nhau.


GHI CÂU HỎI