Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 17
1
 

Tình huống: Một hội dòng thuộc luật giáo hoàng xin lập một nhà tại giáo phận X, Giám mục Gp X đồng ý bằng văn bản; Bề trên cao cấp của hội dòng và giám mục X có làm thêm một hợp đồng: nếu nhà được thành lập này giải thế, phải có sự đồng ý của giám mục Gp X. Mười năm sau, Tỉnh Hội của Hội dòng xét thấy cộng đoàn này không phát triển và không có hướng tương lai tốt đẹp, nên chỉ thị cho Bề trên cao cấp của Hội dòng giải thể nhà này; Nhưng khi giải thể, thì không có sự đồng ý của giám mục Gp X. Hỏi:

1. Bề trên cao cấp của Hội dòng và Giám mục Gp có quyền làm thêm một hợp đồng như thế không? Tại sao?

2. Bề trên Hội dòng giải thể nhà này mà không có sự đồng ý của Giám mục Gp X có đúng không? Tại sao?

Nguyễn Chí Linh

 

Đáp:

Theo Giáo Luật, các nhà của Dòng được thành lập do nhà chức trách có thẩm quyền chiếu theo hiến pháp, sau khi đã được Đức Giám Mục giáo phận thoả thuận bằng văn bản (xem GL 609 §1). Nếu sau này nhà dòng ấy được sử dụng vào một hoạt tông đồ khác với hoạt động đã định khi lập nhà thì phải có sự đồng ý, thoả thuận của Đức Giám Mục Giáo Phận (GL 612). Nhưng nếu nhà dòng đã thành lập ấy muốn giải tán thì phải có sự quyết định của Bề Trên Tổng Quyền theo qui tắc của hiến pháp, sau khi đã bàn hỏi với Giám Mục Giáo Phận (GL 616 §1).

Bề trên cao cấp của hội dòng có thể làm thêm hợp đồng với Giám mục những chi tiết khác nữa khi thành lập, tùy theo những qui định của hiến pháp hay luật riêng của dòng cũng như của Giáo Hội địa phương. Nếu đã có hợp đồng như nói ở trên, Giám Mục có quyền thủ đắc do hợp đồng mà nhà dòng phải tôn trọng. Vì chính khoản luật nói về việc bãi nhà dòng cũng lưu ý: "với điều kiện là tôn trọng ý muốn của các người sáng lập và dâng cúng, cũng như các quyền lợi thủ đắc hợp lệ" (GL 616 §1).


GHI CÂU HỎI