Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 16
3
 

Thưa Cha, người đỡ đầu trong Bí Tích Thêm Sức có quan trọng hay không?
Bich Lan
 

 

Đáp:

Người đỡ đầu trong Bí Tích Thêm Sức cũng quan trọng không kém gì người đỡ đầu trong Bí Tích Thánh Tẩy.  Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: "Đối với phép Thêm Sức cũng như đối với phép Thánh Tẩy, các ứng viên nên tìm kiếm sự giúp đỡ tinh thần của một cha hoặc mẹ đỡ đầu.  Nên giữ nguyên cha hoặc mẹ đã đỡ đầu cho mình khi lãnh nhận phép Thánh Tẩy, để nêu rõ tính thống nhất của hai bí tích này" (GLCG 1311).

Giáo Luật đã qui định:

Ðiều 892: Trong tầm mức có thể, người lãnh Bí Tích Thêm Sức cần có một người đỡ đầu. Bổn phận của người này là lo giúp người chịu Bí Tích Thêm Sức sống như nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và trung kiên chu toàn những bổn phận gắn liền với Bí Tích Thêm Sức.

Những người đỡ đầu phải có những điều kiện sau:

1. phải được chọn lựa bởi chính ứng viên hay cha mẹ của đương sự hoặc người thế quyền cha mẹ; nếu không có cha mẹ và người thế quyền thì Cha Sở sẽ chọn lựa. Người được chọn phải có khả năng và chủ ý thi hành nhiệm vụ đỡ đầu;

2. đã được mười sáu tuổi trọn, trừ khi Giám Mục giáo phận ấn định tuổi khác, hoặc Cha Sở hay thừa tác viên thấy có thể nhận một ngoại lệ vì lý do chính đáng;

3. phải là người Công giáo, đã chịu Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Mình Thánh, lại có đời sống xứng hợp với Ðức Tin và chức vụ sắp lãnh nhận;

4. không mắc một hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và tuyên bố hợp lệ;

5. không phải là cha hay mẹ của ứng viên (xem GL 874).


GHI CÂU HỎI