Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 16
2
 

Khi làm linh mục đòi hỏi người linh mục phải như thế nào?
Bui Binh Kien
 

 

Đáp:

Có lẽ đây là câu hỏi ngắn nhất từ trước tới nay.  Nhưng để trả câu hỏi này một cách đầy đủ thiết tưởng không "đủ đất" trên mạng để trình bày.  Thật vậy, chức vụ linh mục trong Giáo Hội là một tặng ân Chúa ban cho Giáo Hội và qua đó, một số người được chọn để lãnh nhận chức thánh đó.  Sự chọn lựa không hoàn toàn dựa trên trình độ kiến thức, hạnh kiểm, quá trình giáo dục hay gia cảnh.  Trước hết và trên hết là do tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa: Ngài chọn những người mà Ngài muốn.  Thánh Phaolô đã căn dặn chúng ta: "Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi" (Dt 5:4).

Tuy vậy, những người được kêu gọi cũng phải cộng tác vào trong việc đáp trả quảng đại và trung thành với chức vụ ấy.  Giáo Hội cũng luôn luôn giáo huấn các linh mục phải ăn ở thế nào để có thể phục vụ trong chức vụ thánh thiện ấy một cách hữu hiệu.  Rất nhiều giáo huấn trong Giáo Hội từ trước tới nay đã răn dạy các linh mục phải sống xứng đáng chức vụ của mình.  Công Đồng Vatican II mới đây cũng đã ban hành cả một sắc lệnh nói về chức vụ và đời sống linh mục (Presbyterorum Ordinis), Bộ Giáo Luật cũng dành nhiều khoản để qui định về trách vụ của linh mục.  Vậy để hiểu hơn về những đòi hỏi mà một linh mục phải sống thế nào xin tham khảo các tài liệu đó và nhiều tài liệu khác nữa.


GHI CÂU HỎI