Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
51
 

Thưa Cha phụ trách Thừa Tác Viên Thánh Thể có được phép tráng chén trong thánh lễ ?
Henry Nguyen
 

 
Đáp:

Theo Hướng Dẫn Tổng Quát của Sách Lễ Rôma (GIRM no. 279), nhiệm vụ việc tráng chén trong hay sau Thánh Lễ dành cho các linh mục, phó tế, người đã lãnh thừa tác vụ giúp lễ (an instituted acolyte).  Vì thế bình thường thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ không được phép tráng chén.  Tuy nhiên, Đức Giám Mục giáo phận có thể cho phép các thừa tác viên Thánh Thể làm việc này trong trường hợp riêng nào đó.

GHI CÂU HỎI