Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 15:
 
Thưa Cha, có một anh bạn Phật Giáo cùng làm trong sở, nói rằng: Đạo nào cũng là đạo, ăn ngay ở lành, là tốt thôi. Như vậy nếu anh ta thep Đạo Phật, thì linh hồn của anh ấy có được lên Thiên Đàng như người Công Giáo không? Thú thật là anh ta sống rất liêm chính, có khi còn hơn nhiều người Công Giáo.
Trần Hòang Quân  
 
Đáp:
 
Anh Trần Hoàng Quân thân mến, cám ơn Anh vì đã đóng góp một thắc mắc thực tế. Để trả lời cho Anh, tôi xin được trưng lại giáo lý chính thức của Giáo Hội: “Dựa vào Thánh Kinh và Thánh Truyền, Công Đồng dạy rằng Giáo Hội đang bứơc đi trên trái đất này thì cần thiết cho ơn cứu độ. Đúng thế, chỉ mình Chúa Kitô là Đấng Trung Gian và là con đường ơn cứu độ: vậy mà Chúa hiện diện với chúng ta trong Thân Thể Ngài là Giáo Hội, trong khi dạy tỏ tường rằng đức tin và phép rửa tội là cần thiết, Ngài khẳng định sự cần thiết của Giáo Hội mà người ta bước vào qua cửa của phép rửa tội. Bởi vậy những ai từ chối gia nhập Giáo Hội Công Giáo, hoặc từ chối đứng vững trong đó, khi mà họ đã biết Giáo Hội được Chúa thành lập là cần thiết, thì không thể được cứu độ” (GLCG 846). Đối với những người không biết đến Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài mà không phải tại lỗi của họ thì họ cũng có thể đạt tới ơn cứu độ (xem GLCG 847).

Chúng ta không được phép kết án bất kỳ ai, việc đó dành cho Chúa. Nhưng chúng ta cũng phải nắm giữ nguyên tắc “Ngoài Giáo Hội, không có ơn cứu rỗi.” Thiên Chúa có thể dùng những con đường chỉ mình Ngài biết để đưa người ta tới đức tin. Rất có thể những người ngoài Giáo Hội Công Giáo, không vì lỗi của họ, có thể được Chúa dẫn vào Giáo Hội một cách kỳ diệu vượt quá sự hiểu biết của ta.    


GHI CÂU HỎI