Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
37
 
Thưa Cha, vợ chồng con đã có tới sáu (6) đứa con rồi.  Vất vả lắm Cha ơi.  Vợ con đã đặt vòng xoắn tránh thai, vậy thưa Cha, điều đó có tội không thưa Cha?
VMH
 
 
Đáp:

Khả năng truyền sinh trong hôn nhân là tặng ân vô giá Chúa ban cho con người.  Sinh sản là một trong hai mục đích chính yếu của hôn nhân.  Một con trẻ không phải là một sản phẩm từ bên ngoài, nhưng được phát sinh từ  trọng tâm của sự trao tặng hỗ tương giữa vợ chồng. Họ phải nhìn nhận việc truyền sinh là một sứ mệnh cộng tác với Đấng Tạo Hóa để sinh sản và giáo dục những con người.  Họ phải thực thi sứ mệnh này trong tinh thần trách nhiệm Kitô giáo.  Vì tinh thần trách nhiệm nên có trường hợp cũng phải “kế họach hóa” gia đình, điều chỉnh số con cái hay khỏang cách hợp lý giữa các con được sinh ra. Nhưng họ phải sử dụng những phương pháp phù hợp với các tiêu chuẩn luân lý khách quan.  Việc đặt vòng xoắn tránh thai là một phương pháp ngừa thai “nhân tạo” không phù hợp với tiêu chuẩn luân lý, nói cách khác, là một việc có tội, một hành vi xấu dữ nội tại (intrinsically evil) (xem GLCG 2370).

GHI CÂU HỎI