Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 125

 

Vì sao chỉ có một số linh mục làm lễ còn những linh mục ở chủng viện sao không làm?
Phanxico Assisio
 

 
Đáp:

Các linh mục được dâng lễ đó là một đặc ân lớn lao Thiên Chúa ban cho các ngài.  Giáo Hội đã từng nói với linh mục: “Các tư tế nên luôn tâm niệm rằng công việc cứu chuộc hằng được tiếp tục thi hành trong mầu nhiệm Hy Lễ Thánh Thể; do đó, họ nên siêng năng dâng lễ. Hơn nữa, rất đáng mong ước các tư tế dâng lễ mỗi ngày, cả khi giáo dân không thể hiện diện, bởi lẽ Thánh Lễ là tác động của Ðức Kitô và của Giáo Hội; chính khi cử hành Thánh Lễ mà các tư tế chu toàn nhiệm vụ chính yếu của mình” (Giáo Luật Ðiều 904). Ngoài các cha xứ và những vị có trách nhiệm phải dâng lễ cho giáo dân, các linh mục khác không bắt buộc phải dâng lễ mỗi ngày.  Các vị cũng buộc, nếu không dâng lễ, thì phải dự lễ như các giáo dân khác trong các Chúa Nhật và Lễ Buộc.  Nếu không thấy các ngài dâng lễ thì cũng chưa chắc chắn là các ngài bỏ lễ.  Có thể đã dâng lễ riêng hoặc nơi khác.  Nếu linh mục không dâng lễ ,chắc các ngài đã có lý do riêng và quan trọng đến nỗi từ bỏ một “đặc ân” lớn lao một cách dễ dàng như vậy.

GHI CÂU HỎI