một phụ nữ tự gọi mình là “Maria Divine Mercy”  "Sứ Điệp Từ Trời"
LỜI NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC FABBRO:
về một câu hỏi liên quan tới Maria Divine Mercy."

Dr Mark Miravalle
Giáo sư Thần Học và Thánh mẫu Học

"Đức Giám Mục Fabbro trả lời trong một cuộc hội thảo tại Corunna ngày 15/8/2013 về một câu hỏi liên quan tới Maria Divine Mercy." 

"Maria Divine Mercy là một phụ nữ chọn lối sống ẩn danh và tự cho mình là có những mạc khải tư. Đức Giám Mục Fabbro quản nhiệm giáo phận London, Canada cảnh báo người Công Giáo trong giáo phận rằng: MDM không được Giáo Hội chuẩn nhận. Quả thực, các giám mục nghiên cứu những thông điệp của bà đã tuyên cáo rằng Thông điệp này là dị giáo và ngăn cấm các linh mục tham gia hay hợp tác công việc có liên quan tới Maria Divine Mercy vì những lời tiên tri chứa đựng những chất liệu vừa dối trá vừa trái với giáo lý Công Giáo. Tín hữu nên biết rằng hậu quả tin theo những lời dạy của bà sẽ có thể dẫn đến tội trọng." 

"Giám Mục Fabbro cảnh báo người Công Giáo rằng họ không nên hợp tác với Maria Divine Mercy và cũng đừng tin vào những sứ điệp của bà." (THS) 

Message of Bishop Fabbro 

“Bishop Fabbro has been asked concerning a meeting about Maria Divine Mercy which is to take place at a house in Corunna on August 15, 2013.” 

“Maria of Divine Mercy is a woman who chooses to remain anonymous and has made claims of alleged privation revelations. Bishop Fabbro warns Catholics of the diocese that Maria of Divine Mercy has not received the Church’s approval. Indeed, Catholic bishops who have studied her teachings have declared that they are heretical and have forbidden priests to be involved with or cooperate in matters associated with Maria of Divine Mercy. Her prophecies contain material that is both false and contrary to Catholic teaching. The faithful should know that adhering to her teachings can result in grave sin.” 

“Bishop Fabbro warns Catholics that they should not be involved with Maria of Divine Mercy nor should they give credence to her messages.” 


ĐỪNG TIN VÀO CÁI GỌI LÀ sứ điệp trời: 

• Lời Chúa: «nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải… quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào» (2Tx 2,2-3). Và cũng nên lưu ý lời thánh Gioan: «Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chú...

DO NOT BELIEVE in what is CALLED the message: • the word of God: «If anyone that we were the spirit revealed ... that the Lord's day is close to, you don't rush to give the spirit hovers, don't panic. Don't let anyone deceive you brother any way» (2Tx 2.2-3). And should also note the words of Saint John: «I don't keep the spirit would also believe, but consider the spirit left by God or not because there have been many false prophets spreading throughout the world» (4.1 1Ga). Jesus himself also warned: "brothers beware lest be deceived, because there will be many people impersonating Priests to say:" I here ", and:" time has come "; He had me follow them» (Lc 21.8).