một phụ nữ tự gọi mình là “Maria Divine Mercy”  "Sứ Điệp Từ Trời"

ĐỪNG TIN VÀO CÁI GỌI LÀ SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI

Dr Mark Miravalle
Giáo sư Thần Học và Thánh mẫu Học

ĐỪNG TIN VÀO CÁI GỌI LÀ sứ điệp trời: 

• Lời Chúa: «nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải… quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào» (2Tx 2,2-3). Và cũng nên lưu ý lời thánh Gioan: «Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa không ?...

DO NOT BELIEVE in what is CALLED the message: • the word of God: «If anyone that we were the spirit revealed ... that the Lord's day is close to, you don't rush to give the spirit hovers, don't panic. Don't let anyone deceive you brother any way» (2Tx 2.2-3). And should also note the words of Saint John: «I don't keep the spirit would also believe, but consider the spirit left by God or not because there have been many false prophets spreading throughout the world» (4.1 1Ga). Jesus himself also warned: "brothers beware lest be deceived, because there will be many people impersonating Priests to say:" I here ", and:" time has come "; He had me follow them» (Lc 21.8).