NĂM ĐỨC TIN


Logo Năm Đức Tin

Nguồn : ducbafatima.com

ndt 1

Một chiếc thuyền, hình ảnh của Giáo Hội đang chèo chống trên những làn sóng của thế gian.

ndt 2

Cột buồm của chiếc thuyền là cây thánh giá, và những cánh buồm là kết hợp bởi các mẫu tự JHS

(Có nghĩa: Đức Giêsu Đấng Cứu Độ Nhân Loại).

ndt 4

Phía nền sau là một hình mặt trời biểu tượng Thánh Thể. 

ndt 3

Ý nghĩa: Năm Đức Tin mời gọi người công giáo trên thế giới trở về với Đức Giêsu Kitô là cội nguồn đức tin, và là con đường đưa đức tin đến mức thành toàn. Đồng thời cũng xác định mục đích của việc trở về với Chúa Giêsu là:

  • Để hiểu rõ Ngài hơn;

  • Để sống trung thực với lời tuyên xưng đức tin;

  • Để sống trọn vẹn hồng ân đức tin mà Ngài đã thương ban;

  • Để canh tân đổi mới đời sống, làm cho hồng ân đức tin được tỏa sáng trong xã hội, được chia sẻ cho mọi người.

Trang Độc Giả

Trang Nhà